Mirë se vini
Kërko:  në:  
   
Skip Navigation Links

 Shërbimet elektronike 

 

Baza Ligjore 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KUVENDI

L I G J

Nr.9920, datë 19.5.2008

PËR PROCEDURAT TATIMORE

NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

……………………………………………………………………………………

Neni 104

Fillimi i procedurave të falimentimit

1. Administrata tatimore kërkon në gjykatë fillimin e procedurës së falimentimit për tatimpaguesit, shoqëri tregtare:

a) 2 vjet pas kalimit në statusin pasiv nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit;

b) detyrimi tatimor i të cilëve është deklaruar i pambledhshëm;

c) që deklarojnë rezultat me humbje të kapitaleve të veta për të paktën 3 vite rresht;

ç) nuk kanë kryer veprimtari tregtare për një periudhë prej të paktën 2 vitesh nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji;

d) kanë detyrime të pashlyera ndaj administratës tatimore prej të paktën 2 vitesh nga data e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

2. Tatimpaguesit, shoqëri tregtare, për të cilat administrata tatimore ka kërkuar fillimin e procedurave të falimentimit, publikohen në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.

3. Mosfillimi i procedurës së falimentimit të tatimpaguesve, shoqëri tregtare, brenda gjashtë muajve nga verifikimi i njërit prej kushteve të parashikuara në pikën 1 të këtij neni, nga nëpunësit e administratës tatimore, që verifikojnë apo kanë për detyrë të verifikojnë faktin juridik, përbën shkelje disiplinore.

UDHËZIM

Nr.24, datë 02.09.2008PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË


Ne mbështetje te nenit 102, pika 4 te Kushtetutës se Republikës se Shqipërisë dhe ne zbatim te nenit 10, pika 1 te ligjit Nr. 9920, date 19.05.2008 "Për Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqipërisë'', Ministri i Financave,

UDHËZON:

………………………………………………..

104. Fillimi i procedurave të falimentimit


104.1 Ne rastet kur tatimpaguesit qe janë te krijuar ne një nga format e shoqërive tregtare te parashikuara nga ligji gjenden ne një nga situatat e mëposhtme:
a) Kane kaluar mbi 2 vjet te regjistruar me status pasivi ne Qendrën Kombëtare te Regjistrimit, date e cila fillon te llogaritet nga e nesërmja e datës se regjistrimit te këtij statusi,

b) Sipas parashikimeve te nenit 103 te Ligjit "Për procedurat tatimore" tatimi i tij është deklaruar si i pambledhshem;

c) Veprimtaria e tyre ka rezultuar me humbje për te paktën tre vite te njëpasnjëshme;

ç) Nuk kane kryer veprimtari tregtare për një periudhe kohore për te paktën 2 vite te njëpasnjëshme duke filluar nga dita e nesërme e hyrjes ne fuqi të Ligjit "Për procedurat tatimore", me te cilën do te kuptohet mos kryerja e furnizimeve te mallrave apo shërbimeve te cilat ai i ka si objekt i veprimtarisë se tij tregtare, si dhe nuk kane realizuar transaksione me te tretet ne përputhje me objektin e veprimtarisë se tyre;

d) Kane detyrime tatimore te papaguara për te paktën një periudhe kohore 2 vjeçare nga data e hyrjes ne fuqi te këtij ligji, duke filluar te llogaritet ky afat nga e nesërmja e hyrjes ne fuqi te ligjit.

Administrata tatimore ne juridiksionin e te cilës është regjistruar tatimpaguesi, ose administrata tatimore ne juridiksionin e te cilës ushtrohet veprimtaria ekonomike e tatim paguesit dhe ne favor te se cilës paguhen detyrimet tatimore prej tatimpaguesit, ka detyrimin te kërkojë ne gjykatën kompetente, fillimin e procedurave te falimentimit.

104.2 Për te gjithë ata tatimpagues ndaj te cilëve administrata tatimore ka kërkuar fillimin e një procedure falimentimi, duhet te jene te publikuara prej saj ne faqen zyrtare te Drejtorisë se Përgjithshme te Tatimeve informacionet përkatëse. Për ketë qellim zyra tatimore, Drejtoria Rajonale, e cila ka kërkuar ne gjykate fillimin e një procedure falimentimi, është e detyruar qe te dërgoje ne Drejtorinë e Përgjithshme te Tatimeve, një informacion për subjektin tatim pagues ndaj te cilit ajo ka kërkuar fillimin e një procedure falimentimi. Informacioni duhet te përmbaje, emrin e shoqërisë tregtare, si dhe emërtimin e saj te shkurtuar, NIPT-in, adresën e selisë se regjistruar, emrin e administratorit apo te administratoreve te shoqërisë, si dhe datën dhe numrin e regjistrimit te kërkesës ne gjykate, dhe gjykatën ku është depozituar kërkesa për fillimin e procedurës se falimentimit. Ne rastet e hedhjes se te dhënave gabim, administrata tatimore është detyruar te korrigjoje menjëherë listën e publikimeve sipas kësaj pike, si dhe te vere shënimin ne faqen e saj për arsyen e heqjes se publikimit.

104.3 Në çdo rast punonjësi i administratës tatimore, i cili ka detyrimin për të kërkuar në gjykatë fillimin e një procedure falimentimi kundrejt një tatimpaguesi, është i detyruar që pas verifikimeve të bëra, nëse ndodhet në një nga rastet e kërkuara nga neni 104, paragrafi 1 i Ligjit të Procedurave Tatimore, të paraqesë në gjykatë kërkesën për fillimin e procedurave te falimentimit. Mos paraqitja e kërkesës për një periudhe 6 mujore nga data kur ajo duhej bërë përbën shkelje disiplinore dhe ligjore për punonjësin që e kishte këtë detyrim
Konfidencialiteti | © 2011 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve