Mirë se vini
Kërko:  në:  
   
Skip Navigation Links

 

Lista e Subjekteve 

 Ne kete faqe eshte pasqyruar lista e tatimpaguesve me detyrime te papaguara ne afat, ndaj te cileve Administrata tatimore, ne zbatim te nenit 91 te Ligjit nr.9920, date 19.05.2008 "Per Procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise", ka vendosur merrjen e masave te sigurimit mbi te gjithe pasurite per ekzekutimin e detyrimeve dhe se ka filluar procedura e mbledhjes me force te tyre.

Njoftimi behet qe personat e trete te marrin dijeni per fillimin e ketyre procedurave dhe qe organet apo institucionet te cilet kane bere regjistrime te pasurive te luajteshme apo te paluajteshme te tatimpaguesve debitore, te regjistrojne detyrimin tatimor te papaguar si barre mbi kete pasuri dhe te mos lejojne kryerjen e transaksioneve per transferimin e pasurive te tatimpaguesve debitore, deri ne momentin qe detyrimi tatimor i papaguar te arketohet.

Ky publikim behet qe te njoftoje te gjitha palet qe kane interesa me keta tatimpagues.

Me pagimin e plote te detyrimit, te dhenat e subjektit fshihen nga kjo faqe.

Kliko ketu per te pare listen e subjekteve
Konfidencialiteti | © 2011 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve