Mirë se vini
Kërko:  në:  
   
Skip Navigation Links

 Shërbimet elektronike 

 

Tax documents templates 

I Dashur Tatimpagues,

Në këtë faqe do të gjeni modele dokumentash tatimore qe ju nevoiten per permbushjen e kerkesave te legjislacionit tatimor

  • Formulari E-Sig 025/a.1, 025/a.2 "Listepagesa e kontributeve te sigurimeve shoqerore, shendetesore dhe tatimit mbi te ardhurat nga punesimi" [pdf] [xls]
  • Formulari numer E-SIG 027/a “Pasqyra e te punesuarve rishtazi dhe e te larguarve nga puna” [pdf] [xls]
  • Formulari numer E-SIG 025/a.3 [xls]
  • Formularin e deklarimit dhe pagese se kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore" [pdf]
  • Formular i kerkeses per rimbursim te TVSH-se.   [pdf]
  • Modeli i fatures se shoqerimit [JPG]
  • Modeli i Librit te Shitjeve [xls] [pdf]
  • Modeli i Librit te Blerjeve [xls] [pdf]
Konfidencialiteti | © 2011 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve